top of page

PRIVACYVERKLARING

Zinia The House of Fashion hecht een bijzonder belang aan de verwerking, de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring heeft tot doel uw privacy te beschermen en u op duidelijke, eenvoudige en volledige wijze te informeren over de verwerkingen, die worden uitgevoerd op de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of die wij verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website, over de eventuele doorgifte daarvan aan derden alsmede over de rechten waarover u beschikt ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Urban Invest met statutaire zetel in Bree, ingeschreven in het Belgisch handelsregister onder het nummer BE 0888.666.092 is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die op de website https://www.zinia-belgium.com en in de verkooppunten en op evenementen verzameld zijn met respect voor de van toepassing zijnde reglementering inzake persoonsgegevens, met name de Verordening EU 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna "AVG" genoemd).

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is iedere informatie over een geïdentificeerde natuurlijke persoon of over een natuurlijke persoon, die direct of indirect identificeerbaar is, zoals een identificatienummer of een of meer elementen, die voor die persoon kenmerkend zijn, zoals een naam, geboortedatum, klanten- of bestelnummer en een foto.

 

Bij welke gelegenheden kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen?

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen ter gelegenheid van:

 • het aanmaken van uw klantenrekening op onze website, op onze apps of in onze boetieks;

 • het plaatsen van een bestelling op onze website;

 • de in de boetieks gedane aankopen;

 • uw aanmelding bij onze nieuwsbrief;

 • commerciële communicatie (direct marketing) per e-mail, telefoon, sms of post, naar gelang uw keuzes;

 • opiniepeilingen of tevredenheidsonderzoeken met betrekking tot uw ervaring als klant;

 • een interactie met ons via onze officiële pagina op de sociale netwerken of wel als wij u voorstellen een content, die u op een sociaal netwerk gepubliceerd heeft, opnieuw te gebruiken;

 • uw correspondentie met onze klantenservice;

 • uw aan ons gerichte verzoeken om inlichtingen;

 • uw deelname aan een door ons georganiseerd evenement;

 • uw internetgedrag door tussenkomst van cookies of vergelijkbare technologieën of wanneer u klikt op de reclame met betrekking tot onze producten.

Tot het verwerken van welke persoonsgegevens kunnen wij overgaan?

In het kader van onze activiteiten kunnen wij ertoe gebracht worden voor verschillende doeleinden bepaalde gegevens rechtstreeks bij u te verzamelen door middel van op onze website gedigitaliseerde formulieren, door middel van onze mobiele apps en in sommige van onze boetieks of in papiervorm.

De informatie tot de verwerking waarvan wij over kunnen gaan, zijn:

 • Uw contactgegevens (bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer);

 • Uw persoonlijke voorkeuren in verband met de producten die wij op de markt brengen, die wij afleiden uit een door u ingevuld toestemmingsformulier, of onze website (taal);

 • De informatie betreffende uw bestellingen (bijvoorbeeld het aankoopbedrag en de aard van uw aankopen van producten of diensten), het opvolgen daarvan alsmede de aankoopfacturen;

 • De informatie die u aan onze klantenservice verstrekt;

 • Onze communicatie met u ( bijvoorbeeld brieven of e-mails);

 • Uw bankgegevens in het kader van het plaatsen van een bestelling op onze website. 

De voor ons strikt noodzakelijke persoonsgegevens worden aangegeven door een asterisk op elk formulier voor de verzameling van persoonsgegevens op onze website, in gedigitaliseerde vorm in sommige van onze stands en winkels maar ook offline, in papiervorm. Indien u niet deze verplichte velden invult, zal Zinia waarschijnlijk niet op uw verzoeken kunnen antwoorden en/of de gevraagde diensten kunnen verstrekken. De andere informatie is van facultatieve aard en stelt ons in u te verbeteren.

Wij kunnen ook informatie verwerken met betrekking tot het gebruik van onze website, met name, uw bezoek (bezochte pagina’s, geklikte links, enz). Sommige van deze informatie kan verwerkt worden door tussenkomst van cookies, die tijdens uw bezoek aan onze website op uw apparaat worden geplaatst. Om meer over de cookies te weten, raadpleeg de sectie genaamd "Informatie over het beheer van de cookies" van deze privacyverklaring.

In het kader van sollicitatie bij ons via onze website, kunnen wij er ten slotte toe gebracht worden de navolgende informatie rechtstreeks bij u of via wervings- en selectiekantoren te verzamelen en te verwerken:

 • Uw contactgegevens (bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer);

 • Uw curriculum vitae;

 • Uw sollicitatiebrief;

 • Informatie uit andere documenten die u ons toestuurt t.b.v. uw sollicitatie;

 • Onze verdere communicatie met u (bijvoorbeeld brieven of e-mails).

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Zinia verwerkt uw gegevens:

 • om u in staat te stellen een klantenrekening aan te maken op onze website, onze apps maar ook bij onze stands en in onze boetieks;

 • voor het beheer van de toegang tot uw klantenrekening online of via onze apps;

 • voor de verwerking en het beheer van uw online bestellingen en de levering daarvan;

 • voor de registratie van de bij onze stands of in onze boetieks gedane aankopen;

 • om de veiligheid van de online transacties te garanderen, fraudes en betalingsincidenten te voorkomen en voor het incassobeheer;

 • voor het beheer van de klantenrelatie in het kader van informatieverzoeken of klachten, die u ons eventueel gezonden mocht hebben via onze website, onze klantenservice of onze pagina’s op de sociale netwerken;

 • voor het beheer en de optimalisering van uw ervaring als klant door middel van een betere kennis van onze klanten;

 • om aangepaste en gepersonaliseerde diensten aan te bieden met name in het kader van de ontwikkeling van onze producten en diensten;

 • voor het realiseren van statistische analyses om besturings-, meet-, en rapportagetools te ontwikkelen met als doel onze handels- en marketingactiviteiten en onze fabricage van producten aan te passen en te verbeteren;

 • waar nodig, onder voorbehoud van uw toestemming: om u informatie over onze aanbiedingen, actualiteiten en evenementen toe te sturen op de door u geselecteerde communicatiedragers;

 • voor het beheer van uw deelname aan de evenementen waarvoor u zich registreert;

 • voor het beheer van uw eventuele online kandidaatstellingen.

 • Met uw uitdrukkelijke toestemming, om u gepersonaliseerde newsletters te sturen en diensten van derden te gebruiken om uw profiel te customizen.

 

Wat zijn de juridische gronden die de gegevensverwerking legitimeren?

Zinia verwerkt uw persoonsgegevens:

 • voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Zinia, bijvoorbeeld om uw toegang tot uw klantenrekening te beheren alsmede voor de behandeling en het opvolgen van uw bestellingen;

 • in het kader van het gerechtvaardigd belang van Zinia of een derde, bijvoorbeeld met als doel het marketingbeheer, de beveiliging van digitale gegevensdragers (website, apps, enz.) en de strijd tegen fraude, behalve wanneer uw privacybelangen zwaarder wegen;

 • wanneer u ons uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, in ieder geval als de wet dit vereist, zoals bij de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, direct marketing en bepaalde cookies;

 • in het kader van de naleving van haar wettelijke verplichtingen met name de fiscale verplichtingen (het bewaren van de aankoopfacturen) en wanneer de wet een bepaalde verwerking van persoonsgegevens enkel toestaat indien die verplichting in de wet is voorgeschreven (zoals ten aanzien van het burgerservicenummer).

 

Wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door het personeel van Zinia. Wij zien erop toe, dat uitsluitend de binnen Zinia gevolmachtigde personen toegang tot uw persoonsgegevens kunnen hebben, wanneer dit noodzakelijk is voor het beheer van onze handelsrelatie of van onze wettelijke verplichtingen.

Wij kunnen er eveneens toegebracht worden uw persoonsgegevens te communiceren aan:

 • onderaannemers zoals:

  • hostingdienstverleners en dienstverleners voor het onderhoud van de website en van onze digitale oplossingen voor het verzamelen van persoonsgegevens bij stands en in winkels;

  • betaaldienstverleners;

  • dienstverleners voor het voorkomen van fraude en de strijd daartegen;

  • logistieke dienstverleners;

  • dienstverleners voor marketingoplossingen;

  • dienstverleners voor het beheer van commerciële communicatie via de sociale netwerken;

  • klantenservicedienstverleners;

  • dienstverleners voor het beheer van de meldingen betreffende de waakzaamheidsverplichting voor cosmetische producten; en

  • dienstverleners voor de organisatie van evenementen.

 

Tenslotte zal Zinia ertoe gebracht kunnen worden uw gegevens aan derden te communiceren teneinde aan haar verplichtingen uit een wet, reglement of overeenkomst te voldoen of om te antwoorden op verzoeken van de wettelijk bevoegde autoriteiten of in het kader van juridische procedures of zakelijke transacties (bijvoorbeeld een overname of financiering).

Derden die uw interesses willen weten om een vergelijkbare doelgroep te vormen en prospects te targeten die overeenkomen met uw profiel. In het kader van deze specifieke gegevensverwerking is Zinia niet de gegevensbeheerder met betrekking tot prospectie en zult u niet onderworpen worden aan prospectie, uw gegevens worden enkel gebruikt om profielen te vormen die vergelijkbaar zijn met die van u.

Zinia, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van België onder het nummer 0888.0666.092 met een hoofdkantoor dat gevestigd is te Veeweidestraat 56 Bree, kunnen eventueel bepaalde persoonsgegevens van u delen, waaronder begrepen de gegevens, die zijn verzameld aan de hand van cookies in het kader van hun gemeenschappelijk beheer van de website www.zinia-belgium.com, met name om u in staat te stellen over slechts één klantenrekening op deze website te beschikken, om zorg te dragen voor de update van de informatie van uw klantenrekening of ook om de communicatie met betrekking tot de Zinia producten, die wij u eventueel toegezonden hebben, te personaliseren.

Anderzijds, indien u ons aangegeven heeft commerciële communicatie van Zinia te willen ontvangen, zullen wij uw persoonsgegevens aan deze laatste versturen. In die context zal Zinia handelen als de verwerkingsverantwoordelijke en zal zij haar eigen beleid inzake de privacybescherming toepassen.

 

 Doorgiften van gegevens naar het buitenland

Bepaalde ontvangers van uw persoonsgegevens kunnen in het buitenland gevestigd zijn, eveneens in landen buiten de Europese Economische Ruimte.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De wettelijke, door Zinia gedefinieerde bewaartermijnen nemen de aanbevelingen in acht van de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de wettelijke verplichtingen waaraan Zinia onderworpen is. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Specifieke bewaartermijnen kunnen worden opgevraagd bij Zinia per e-mailbericht, te richten aan info@zinia-belgium.com.

 

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

Overeenkomstig de van kracht privacy wet- en regelgeving, met name de AVG, beschikt u over een recht van inzage en een recht op rectificatie van uw persoonsgegevens alsmede over het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen en over het recht om wegens gerechtvaardigde gronden bezwaar tegen verwerking te maken en de mate van verwerking te laten beperken of de overdraagbaarheid te verkrijgen, in zoverre dit van toepassing is.

U kunt te allen tijde uw toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voor de intrekking verstrekte toestemming. Daarnaast kunt u te allen tijde vragen onze berichten met betrekking tot onze aanbiedingen, actualiteiten en evenementen niet meer te ontvangen door de link te gebruiken, die daarvoor is opgenomen in iedere e-mail, die wij aan u versturen. U kunt ons bereiken per e-mailbericht, te richten aan info@zinia-belgium.com, of per schrijven, te richten aan Zinia Veeweidestraat 56 3960 Bree Belgium.

 

Gegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) en het recht een klacht in te dienen

Voor elke kwestie, die verband houdt met de verzameling en de verwerking van uw gegevens door Zinia, kunt u per e-mail contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming op het volgende adres info@zinia-belgium.com.

 

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Een nieuwe versie wordt altijd op onze website gepubliceerd. De laatste versie is gepubliceerd op: 01/06/2022.

 

Informatie over het beheer van de cookies

Deze rubriek is gewijd aan ons beheersbeleid van de cookies op de website www.zinia-belgium.com.

Het doel hiervan is u te informeren over de oorsprong en het gebruik van de informatie over uw internetgedrag, die ter gelegenheid van uw bezoek aan onze website verwerkt worden en over uw rechten.

 

Wat is een cookie? 

Ter gelegenheid van het bezoek aan onze website kunnen wij ertoe gebracht worden, dankzij uw browser en onder voorbehoud van uw keuzes, om op uw apparaat (computer, smartphone, tablet) een tekstbestand te plaatsen.


Dit tekstbestand is een cookie. Het zal Zinia in staat stellen gedurende zijn geldigheids-of registratietermijn uw apparaat tijdens uw eerstkomende bezoeken te identificeren.

Alleen de uitgever van een cookie zal eventueel de daarin voorkomende informatie kunnen lezen of wijzigen.

U treft onderstaand de informatie met betrekking tot de cookies aan, die eventueel op uw apparaat kunnen worden geplaatst, wanneer u pagina’s van de website www.zinia-beligum.com bezoekt, hetzij door Zinia, hetzij door derden, alsmede de middelen, die het mogelijk maken de registratie van deze cookies op uw apparaat uit te schakelen/te weigeren.

 

Waarvoor dienen de op www.zinia-belgium.com uitgegeven cookies?

Er bestaan verschillende categorieën cookies, sommige worden rechtstreeks door Zinia en haar dienstverleners uitgegeven, andere kunnen door derden-ondernemingen worden uitgegeven.

 

 

De door Zinia en haar dienstverleners uitgegeven cookies

Verschillende soorten cookies kunnen op uw apparaat tijdens uw bezoek aan onze website geplaatst worden:

 • De « Essentiële » cookies

Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor het bezoeken van onze website, met name voor de goede uitvoering van het bestelprocedé.

Hun uitschakeling kan moeilijkheden met betrekking tot het bezoeken onze website met zich meebrengen alsmede de onmogelijkheid om een bestelling te plaatsen.

Deze cookies zijn ook noodzakelijk voor het opvolgen van de activiteit van Zinia.

Deze cookies kunnen op uw apparaat geïnstalleerd worden door Zinia of door haar dienstverleners.

 • De « Analytische en Personalisatie » cookies

Deze cookies zijn niet strikt noodzakelijk voor uw bezoek aan onze website maar kunnen het bijvoorbeeld mogelijk maken voor u: het zoeken te vergemakkelijken, uw aankoopervaring te optimaliseren en voor ons: uw verwachtingen beter te bepalen, onze aanbieding te verbeteren dan wel het functioneren van onze website te optimaliseren.

 • De « Reclame » cookies

Cookies kunnen eventueel ook gebruikt worden voor reclamedoeleinden. Deze cookies maken het mogelijk dat de door u geziene reclames relevanter voor u zijn. 

 

Wat is het belang om promotionele aanbiedingen en reclames te zien verschijnen, die aan uw internetgedrag zijn aangepast?

Het doel is u de meeste relevante aanbiedingen en reclames te presenteren. Daarvoor maakt de cookietechnologie het mogelijk in real time de content te doen verschijnen, die het meest aangepast is aan uw interessecentra, die uit uw recent bezoek aan onze website zijn afgeleid.

Uw interesse voor de contents, die op uw apparaat verschijnen, wanneer u een website bezoekt, bepaalt vaak de reclame-inkomsten van deze website en stelt hem in staat zijn vaak gratis aan de gebruikers verstrekte diensten te exploiteren. U geeft er ongetwijfeld de voorkeur aan aanbiedingen en reclames te zien verschijnen, die u interesseren, eerder dan een content waarvoor u geen enkele interesse heeft. Aldus wil Zinia, net zoals de adverteerders, haar aanbiedingen en reclames verspreid zien bij internetters, die daarin eventueel geïnteresseerd mochten zijn. 

Pas op als u het gebruik van uw apparaat met andere personen deelt:

Als uw apparaat door verschillende personen gebruikt wordt en wanneer eenzelfde apparaat over verschillende browsers beschikt, kunnen wij niet op 100% zekere wijze garanderen, dat de voor dit apparaat bestemde diensten en reclames inderdaad overeenkomen met uw eigen gebruik daarvan en niet met dat van een andere gebruiker van dit apparaat. 


In voorkomend geval hangen het delen van het gebruik van uw apparaat met andere personen en de instelling van de parameters van uw browser ten aanzien van de cookies van uw vrije keus af en vallen deze onder uw verantwoordelijkheid.

 

De door derden-ondernemingen uitgegeven cookies 

De uitgifte en het gebruik van cookies op onze website door derden zijn onderworpen aan het privacybeschermingsbeleid van deze derden.

Deze cookies zijn niet strikt noodzakelijk voor een bezoek aan onze website.

Wij kunnen eventueel op onze website van derden afkomstige apps plaatsen, die u in staat stellen contents van onze website met andere personen te delen of aan deze andere personen uw bezoek of uw mening met betrekking tot een content van onze website te geven. Dit is met name het geval voor het "Delen" en het "Vind ik leuk" knopje, voortgesproten uit de sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, enz. 

Het sociale netwerk, dat zo’n apps knopje verschaft, zou u eventueel dankzij dit knopje kunnen identificeren, zelfs wanneer u tijdens uw bezoek aan onze website dit knopje niet gebruikt heeft.

Dit soort apps knopje kan het betrokken sociale netwerk inderdaad in staat stellen uw bezoek aan onze website te volgen door het simpele feit dat gedurende uw bezoek aan onze website uw account op het betrokken sociale netwerk op uw apparaat geactiveerd was.

Wij hebben geen enkele controle over het door de sociale netwerken gebruikte procedure voor de verzameling van informatie over uw bezoek aan onze website en tot de daaraan verbonden persoonsgegevens waarover zij beschikken.

Wij nodigen u uit het beleid inzake privacybescherming van deze netwerken te raadplegen om kennis te nemen van de gebruiksdoeleinden, met name op het gebied van reclame, en informatie over uw bezoek aan onze website, die zij dankzij deze apps knopjes kunnen verzamelen. Dit beschermingsbeleid dient u met name in staat te stellen uw keuzes bij deze sociale netwerken uit te oefenen, met name door de instellingen van uw gebruikersaccounts bij ieder van deze netwerken afzonderlijk.

 

 
Het beheer van de op uw apparaat geplaatste cookies 

De registratie van een cookie in uw apparaat is aan uw wil onderworpen. U kunt zelf kiezen of een cookie al dan niet op uw toestel opgeslagen wordt.

Via een pop-upvenster op onze website waarmee u instemt met de registratie van cookies of door de instellingen van uw browser aan te passen, kunt u op elk moment eenvoudig en gratis kiezen om de cookies al dan niet op uw toestel te registreren.

Met het pop-upvenster kunt u de cookies kiezen die op uw website opgeslagen worden, met uitzondering van essentiële cookies die onmisbaar zijn voor het bezoeken en het plaatsen van bestellingen op de website www.zinia-belgium.com.

Indien u niet wilt dat Zinia alle of een deel van de Cookies bij u installeert kunt u ons dit meedelen via het pop-upvenster dat u kunt aanklikken op de informatiebalk voor cookies. Dat verschijnt wanneer u voor het eerst onze website bezoekt.

U kunt uw browser overeenkomstig uw wil op zodanige wijze configureren dat de cookies (a) geaccepteerd en op uw apparaat geregistreerd worden of, in tegendeel, (b) geweigerd worden.

 • Akkoord met de Cookies

Indien uw browser op zodanige wijze ingesteld is, dat hij de registratie van cookies op uw apparaat accepteert, zullen de in de door u bezochte pagina’s en contents opgenomen cookies systematisch op uw apparaat geregistreerd worden.

 • Weigering van de Cookies 

U kunt uw browser op zodanige wijze instellen:

 • Dat de acceptatie of de weigering van de cookies u punctueel wordt voorgesteld, voordat een cookie eventueel geregistreerd zal kunnen worden;

 • Dat de registratie van cookies op uw apparaat systematisch geweigerd wordt.

Let op: De instellingen van uw browser met betrekking tot de acceptatie of de weigering van de cookies kunnen eventueel uw navigatie op internet en uw toegangsvoorwaarden tot bepaalde diensten, waarvoor het gebruik van cookies noodzakelijk is, wijzigen.

Bijvoorbeeld door sommige essentiële cookies te weigeren, loopt u het risico geen bestelling op onze website meer te kunnen plaatsen.

Indien u ervoor kiest de registratie van cookies op uw apparaat te weigeren of indien u de daarin geregistreerde cookies uitschakelt, zijn wij van iedere aansprakelijkheid ontslagen voor de gevolgen, die verband houden met het verslechterde functioneren van onze diensten, die volgen uit de onmogelijkheid voor ons om de voor het functioneren daarvan noodzakelijke cookies te registreren of te raadplegen en die u geweigerd of uitgeschakeld mocht hebben.

Het configureren van iedere browser is verschillend. Deze is in het algemeen omschreven in de hulppagina van uw browser. Wij nodigen u dus uit daarvan kennis te nemen. Zodoende kunt u dus weten hoe u uw wensen inzake cookies kunt wijzigen.

bottom of page